AVALON

avalon, groen met verstand!

Overlast veroorzakende dier- en plantensoorten

De Flora- en faunawet biedt bescherming aan de in het wild levende planten en dieren. Deze bescherming gaat uit van de intrinsieke waarde van het individuele dier wat zoveel wil zeggen dat het de wetgever niet uitmaakt of het slechts een enkel dier betreft of een hele populatie. Zij mogen niet gevangen, verstoord, verontrust of gedood worden tenzij daar een zwaarwegende noodzaak voor kan worden aangetoond. Dat kunnen zijn: volksgezondheid, openbare (verkeers-) veiligheid, belangrijke schade aan gewassen, bossen en vee of schade aan de wilde flora & fauna.

Avalon-Groenbeheer verzorgt voor u het beheer en/of de bestrijding van overlast veroorzakende dier- en plantensoorten. Dit doen wij voor grondeigenaren en -gebruikers maar ook voor particulieren (plaagdieren en/of ongewenste gasten in uw woning). Wij kiezen daarbij in overleg een methode die het beste past binnen de voor u geldende specifieke situatie.

Omdat Avalon-Groen veel kennis heeft van de geldende regelgeving kan zij u een passende oplossing bieden binnen het geldende wettelijke uitvoeringskader. Bestrijding is pas duurzaam als tegelijkertijd de oorzaak wordt aangepakt, bijvoorbeeld door het treffen van een technische voorziening waardoor de ongewenste situatie wordt gestopt. Gelijktijdig kan worden begonnen met de uitvoering van de meest passende bestrijding methode. Dit laatste kan uiteenlopen van de inzet van een getrainde roofvogel tot in het uiterste geval het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.